Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění PRÁV Z ODPOVĚDNOSTi prodávajícího ZA VADY

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu, je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem.

Záruční list 
Jako záruční list pro každý produkt slouží faktura.

Reklamace 
Právo na reklamaci má kupující tehdy, má-li zboží v průběhu záruční doby prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, na které se záruka nevztahuje. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Postup reklamace 
Pro uplatnění reklamace kupující vyplní formulář pro uplatnění reklamace a zašle na e-mail info@sportmencl.cz. Další možnosti pro uplatnění reklamace jsou kontaktování prodávajícího písemně nebo telefonicky. Kupující zboží pečlivě zabalí tak, aby nemohlo dojít při přepravě k poškození. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Reklamované zboží kupující zašle na adresu jeho sídla, v níž je přijetí reklamace také možné.

Vyřízení reklamace 
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na uhrazení ceny dopravy, rozumí se v nejnižší možné míře nutné k bezpečné dopravě. V případě neoprávněné reklamace toto právo kupující nemá. Cenu dopravy reklamovaného zboží musí kupující hodnověrně doložit. Všechny pravidla reklamace na obchodní galerii www.sportmencl.cz se řídí zákonnými normami platnými v České republice. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

 

PŘÍLOHA:

Formulář pro uplatnění reklamace